Club van 100

De Club van 100 is een toegankelijke club waar iedereen lid mag worden! De Club van 100 heeft als hoofddoel het ondersteunen van de Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging Broach bij het nastreven van haar visie. Leden van de Club van 100 bestaan uit ieder die de vereniging een warm hart toedraagt.

Wat kost dat?

Een minimaal bedrag van €100,- per jaar. (Automatische incasso, afhankelijk van uw inschrijfdatum, aan het eind van mei of november. Er is altijd een mogelijkheid tot uitschrijven. Hiervoor stuurt u een mail naar clubvan100@broach.nl.)

Wat krijgt u ervoor terug?

The Club van 100 is an accessible club where everyone can become a member! The Club van 100 has as its main objective to support the Delft Student Competition Sailing Association Broach in the pursuit of their vision. Members of the Club van 100 consists of everyone who has a warm heart for the club.

How much does it cost?

A minimum amount of € 100 per year. (Direct debit, depending on your registration date, at the end of May or November. There is always a possibility to unsubscribe by sending an email to clubvan100@broach.nl.)

What do you get in return?

 • Een speciale Club van 100 wimpel
 • Elk jaar kans op het bedenken van een bootnaam voor een van de boten uit de vloot van D.S.W.Z. Broach
 • Tweemaal in het jaar een nieuwsbrief met een samenvatting van de afgelopen activiteiten en gevaren zeilevenementen
 • Elk jaar een andere voor u geselecteerde gadget
 • Een eervolle vermelding op de website van D.S.W.Z. Broach. (Indien u wenst anoniem te blijven is dit uiteraard mogelijk)
 • Waardering onder leden van D.S.W.Z. Broach, doordat u de vereniging ondersteunt bij het nastreven van de visie
 • A special Club van 100 streamer
 • Every year a chance of winning a boat name for one of the boats of the fleet of D.S.W.Z. Broach
 • Twice a year a newsletter with a summary of the past activities and sailing events
 • Every year another selected gadget
 • An honorable mention on the website of D.S.W.Z. Broach. (If you wish to remain anonymous, this is possible of course)
 • Appreciation among members of D.S.W.Z. Broach, because you support the association in the pursuit of the vision

 

Waar gaat het lidmaatschapsgeld naartoe?

Een deel van het bedrag wordt besteed aan de hierboven opgesomde punten voor leden van de Club van 100. Het overige geld wordt besteed aan het nastreven van de visie van D.S.W.Z. Broach.

Wat is de visie van D.S.W.Z. Broach?

De langetermijnvisie van de vereniging luidt: ‘D.S.W.Z. Broach is dé vereniging voor zeilende studenten uit Delft, die elkaar helpen om continu te blijven ontwikkelen op (wedstrijd)zeiltechnisch en persoonlijk vlak. Dit doet zij door een platform te bieden waar leden elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen.’

Hoe wordt de Club van 100 bestuurd?

De Club van 100 wordt bestuurd door de Club van 100 commissaris. Deze kunt u bereiken door te mailen naar clubvan100@broach.nl.

Wat moet u doen om lid te worden?

Hier vindt u het inschrijfformulier. Door deze in te vullen en te verzenden wordt u per omgaande lid van de Club van 100.

Where does the membership fee go?

Part of the amount is spent on the points listed above for members of the Club van 100. The remaining money is spent on the pursuit of the vision of D.S.W.Z. Broach.

What is the vision of D.S.W.Z. Broach?

The association's long-term vision is: 'D.S.W.Z. Broach is the association for sailing students from Delft, who help each other to continuously develop on (competitive) sailing and personal level. It does this by offering a platform where members can meet and take activities together.’

How is the Club van 100 governed?

The Club of 100 is governed by the Club van 100 commissioner. You can reach them by emailing clubvan100@broach.nl.

What do you have to do to become a member?

Here you will find the registration form. By filling it in and sending it you will immediately be a member of the Club van 100.

Wilt u Broach op een andere manier steunen? Door het sturen van een email naar sponsoring@broach.nl kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden!

Do you want to support Broach in a different way? By sending an email to sponsoring@broach.nl we can look at the possibilities together!